Statut

STATUT FUNDACJI „Zielony Piątek”
Rozdział I
Postanowienia ogólne

1. Fundacja ,,Zielony Piątek” zwana dalej Fundacją została ustanowiona przez:

 • Ilonę Jadwigę Struszczak,
 • Barbarę Garus,
 • Teresę Maciejak,
 • Małgorzatę Gabryelczak,
 • Małgorzatę Elżbietę Kubus,
 • Urszulę Kacperską,
 • Katarzynę Ostaszewskę,
 • Beatę Monikę Gawryszczak,
 • Magdalenę Mirys,
 • Annę Olejniczak,
 • Hallinę Szejak vel Żeak

zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Stanisława Rudowicza w kancelarii notarialnej w Ozorkowie ul. Starzyńskiego nr 25 w dniu 18.10.2012 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
3. Fundacja może również stosować wyróżniający ją logotyp.

§2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Konarzew, gmina Piątek.
3. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
4. Terenem działania fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§3

1. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

§4

1. Fundacja może używać pieczątek ze znakami identyfikacyjnymi Fundacji.

§5

1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz
z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i osobom prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
2. Fundacja może powoływać filie i oddziały terenowe.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§6

1. Celami Fundacji są:
a) Integracja społeczności lokalnej wiejskiej i miejskiej,
b) Integracja międzypokoleniowa,
c) Wspieranie rozwoju „zielonej turystyki”,
d) Rozwijanie świadomości ekologicznej,
e) Promocja zdrowego stylu życia i sportu,
f) Promocja aktywnego wypoczynku,
g) Kultywowanie i podtrzymywanie tradycji i dziedzictwa kulturowego,
h) Aktywizacja i promocja lokalnych twórców ludowych i artystów,
i) Wspieranie rozwoju produktu lokalnego i regionalnego ,
j) Wzrost rozpoznawalności oferty turystycznej ze znakiem „Zielony Piątek”,
k) Poprawienie i rozwijanie infrastruktury dla rozwoju lokalnego produktu turystycznego,
l) Wspieranie przedsiębiorczości i aktywności społeczności wiejskiej, w szczególności kobiet,
m) Działania na rzecz kultury i edukacji,
n) Promocja gminy Piątek.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez działania nieodpłatne i odpłatne pożytku publicznego:
1. Szkolenia, warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży,
2. Promowanie zielonej turystyki w gminie Piątek,
3. Organizowanie szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji,
4. Promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia,
5. Prowadzenie działań uświadamiających konieczność dbania o środowisko,
6. Prowadzenie działalności kulturalnej i edukacyjnej,
7. Upowszechnianie wiedzy związanej z dawnymi rzemiosłami i rękodziełem,
8. Wspieranie rękodzieła i dawnego rzemiosła (plenery, pokazy ,warsztaty),
9. Prowadzenie warsztatów kulinarnych w oparciu o tradycyjne produkty lokalne,
10. Promowanie tradycyjnych i ekologicznych upraw, w tym zielarskich i warzywnictwa,
11. Pielęgnowanie dawnych tradycji historycznych,
12. Prowadzenie edukacji przez sztukę,
13. Organizowanie plenerów malarskich, wikliniarskich, rzeźbiarskich, garncarskich, itp.
14. Prowadzenie działań i imprez integracyjnych społeczności lokalnej,
15. Wspieranie merytoryczne, organizacyjne i finansowe osób i instytucji prowadzących działalność zbieżną z celami statutowymi fundacji,
16. Akcje promocyjne, imprezy masowe, w tym akcje charytatywne, kwesty, zbiórki, aukcje przedmiotów przekazanych między innymi przez darczyńców,
17. Organizowanie zajęć terenowych, wycieczek, obozów letnich i zimowych oraz wczasów w ośrodkach agroturystycznych,
18. Propagowanie i rozwijanie alternatywnych i ekologicznych metod uprawy ziemi
i technologii rolniczych,
19. Promowanie i rozwijanie alternatywnych, ekologicznych, metod
i technik budowlanych, i wszelkiej działalności technologicznej mającej na celu aspekt ekologiczny,
20. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 8

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1200,00 (jeden tysiąc dwieście złotych), oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9

1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
a. darowizn, spadków, zapisów, sponsoringu,
b. dotacji i subwencji osób prawnych,
c. dochodów ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych,
d. dochodów z majątku fundacji,
e. odsetek i lokat bankowych,
f. dochodów z działalności odpłatnej statutowej

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział IV
Władze Fundacji

§ 10

Władzami Fundacji są:
a. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.
b. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
c. Inne organy powołane w toku działalności Fundacji mające tylko charakter doradczy.

Rada Fundacji

§ 11

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 3 do 6 członków i jest wybierana na czteroletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami oraz Wiceprzewodniczącego Rady.
3. Funkcję członka Rady można pełnić więcej niż jedną kadencję.
4. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za  przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka,
d. wygaśnięcia kadencji Rady,

7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

§ 12

Do zadań i kompetencji Rady należy w szczególności:
a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
c. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
d. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, opiniowanie przedłożonych zmian statutu Fundacji, podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 13

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

Zarząd Fundacji

§ 14

1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy. Kolejne składy Zarządu powoływany jest przez Radę.
4. Fundatorzy mogą zasiadać w Zarządzie.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka Zarządu.
6. Zarząd Fundacji w całości, w przypadku nie otrzymania absolutorium od Rady może zostać odwołany przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 15

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. realizacja celów statutowych,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g. podejmowanie decyzji o zmianie statutu po zasięgnięciu opinii Rady,
h. Podejmowanie decyzji o połączeniu i likwidacji Fundacji,
i. Podejmowanie decyzji o powołaniu oddziałów terenowych i filii,
j. Podejmowanie decyzji o podjęciu działalności gospodarczej,

3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 16

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości telefonicznie na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Sposób reprezentacji

§ 17

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych do kwoty 1000 wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa.
3. W sprawach majątkowych powyżej 1000 zł wymagane są podpisy Prezesa lub Wiceprezesa
oraz jednego z członków Zarządu.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 18

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 19

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 20

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji, po zasięgnięciu opinii Rady bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP organizacji lub instytucji o zbliżonych celach.

§ 21

1. Statut niniejszy uchwalony przez Fundatorów zgodnie z treścią oświadczenia woli o ustanowieniu Fundacji z dnia 18.10.2012 r. staje się obowiązujący z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd Rejonowy.